+420 233 018 229 mudr.helenacerna@seznam.cz

Poskytované lékařské služby

Denně do mé ordinaci přicházejí pacienti s méně či více závažnými zdravotními problémy, s chronickým onemocněním, ale i se závažnějšími chorobami. Mezi běžná onemocnění patří bolesti hlavy, záněty dolních a horních cest dýchacích, zvýšená teplota, žaludeční potíže, ale i drobné úrazy. Mezi nejčastější chronická onemocnění patří hypertenze (vysoký krevní tlak), diabetes mellitus (cukrovka), zánětlivá střevní onemocnění, astma, onemocnění pohybového ústrojí apod. Vážným zdravotním stavem je deprese, která umí potrápit pacienty každého věku.

Preventivní prohlídky

poskytovane-lekarske-sluzby

O své zdraví, duševní a tělesnou pohodu by měl pečovat každý z nás. Na tomto stavu se podílí celá řada faktorů, jako je životní styl, způsob stravování, pohybová aktivita, negativními jsou kouření, stres, nadměrné požívání alkoholických nápojů apod. K podpoře udržování zdraví patří prevence. Jedním z činitelů podpory zdraví jsou pravidelné preventivní prohlídky, díky nimž je možné zdravotní komplikace vhodným způsobem oddálit a zmírnit tak následky budoucích zdravotních problémů. Důležitou roli hraje i přístup a informovanost pacienta, který by si měl uvědomit, že prevence má smysl právě v případě, že ho zatím nic netrápí a nebolí. Pokud si chcete uchovat své zdraví, je důležité dodržovat zdravý životní styl a pokud je to třeba, změnit výživové zvyklosti, protože nemoci a zdravotní potíže jsou vždy projevem určité nerovnováhy.

Preventivní prohlídky se provádí vždy jednou za dva roky a jsou hrazené zdravotními pojišťovnami. Součástí každé takovéto prohlídky je doplnění anamnézy, v rodinné anamnéze je nutné se zaměřit na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze (vysoký krevní tlak), diabetes, poruchy metabolismu tuků a nádorová onemocnění. Dále se provede kontrola očkování proti tetanu, fyzikální vyšetření interního charakteru, orientační vyšetření sluchu a zraku, změření krevního tlaku a změření hmotnosti. Součástí preventivní prohlídky je i onkologická prevence, včetně vyšetření pokožky, dále laboratorní vyšetření, které obsahuje orientační chemické vyšetření moče, vyšetření krve a test na okultní krvácení, který se provádí u pacientů od věku padesáti let ve dvouletých intervalech. Měření EKG se podrobují osoby od věku čtyřiceti let ve čtyřletých intervalech a vyšetření glykémie ve dvouletých intervalech. Ženy, které dovršily věk 45 let, jsou doporučovány vždy po dvou letech na mamografické vyšetření.

Očkování

 Významnou součástí prevence je i očkování a zabránit tak možnému rozvoji infekčních chorob a propuknutí epidemie. Zvláštní opatrnost je třeba věnovat pacientům se sníženou imunitou, alergikům a ženám v těhotenství.

V rámci preventivních opatření provádím očkování, proti klíšťové encefalitidě, hepatitidě typu A a B,  proti chřipce a očkování i přeočkování proti tetanu.

Očkování proti tetanu a černému kašli

První přeočkování proti tetanu se provádí mezi 25-30 lety a potom následně každých 10-15 let, jde o tzv. posilující očkování. Přeočkovat je vhodné také černý kašel, protože ani u něj není účinnost doživotní. Výhodou je, že proti oběma nemocem se dá očkovat jednou kombinovanou vakcínou.

Očkování proti chřipce se provádí zpravidla na podzim, ale vždy do vzniku chřipkové epidemie. Délka ochrany před tímto onemocněním je jeden rok. Vakcinace u osob starších 65 let, u pacientů po splenektomii, po transplantaci krvetvorných buněk nebo s chronickým onemocněním srdce a cév, jejichž zdravotní stav by se při onemocnění chřipkou významně zhoršil, je očkování plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ostatní pacienti si vakcinaci musí zaplatit sami.

Očkování proti virovým hepatitidám

Vakcína proti virové hepatitidě A je určena k imunizaci zvláště u osob se zvýšeným rizikem možnosti nákazy. Jde především o občany, kteří cestují do rizikových oblastí nebo se pohybují v rizikových komunitách narkomanů nebo osob s nízkými hygienickými návyky. Vakcinace se provádí podáním dvou dávek s odstupem  6-12 měsíců, nebo ji lze provést jednou kombinovanou vakcínou, díky ní se získají protilátky i proti virové hepatitidě B. Po očkování první dávkou je aplikována druhá dávka za jeden měsíc a třetí dávka po šesti měsících od první. Imunizace proti uvedeným hepatitidám by měla být celoživotní, ale jen za předpokladu dodržování očkovacího schématu.

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Imunizace je zajištěna vakcínou, která se skládá ze tří dávek, první a druhá dávka se aplikuje v rozmezí 1-3 měsíců, nejideálnější dobou jsou zimní měsíce, před zahájením výskytu klíšťat, třetí dávka se podává 5-12 měsíců po druhé dávce. První přeočkování by se mělo provést po třech letech od aplikace třetí dávky, další přeočkování by se měla naplánovat po 3-5 letech.

Závodní lékařská péče

Závodně preventivní péče je preventivní lékařská prohlídka zaměstnanců, kterou vyžaduje jejich zaměstnavatel. Každý zaměstnavatel je povinen svému zaměstnanci zajistit lékařskou prohlídku podle zákonem daných podmínek. Podle Zákoníku práce jsou i všichni zaměstnanci povinni se podrobit preventivním prohlídkám. Cílem těchto prohlídek je ochrana zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání, před pracovními úrazy a jiným poškozením zdraví, které může vzniknout při vykonávání pracovní činnosti. Součástí těchto zdravotních prohlídek je doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika.

Všechny provedené preventivní prohlídky je nutné zdokumentovat a vydat závěr o způsobilosti k výkonu práce na daném pracovišti, ale také včas zhodnotit případné zhoršující se zdravotní podmínky na určeném pracovišti.

Periodické lékařské prohlídky probíhají podle pevně stanoveného plánu a v určených časových intervalech. Jednou z nich je vstupní prohlídka, která se provádí před zařazením zaměstnance k práci nebo v případě jeho přeřazení na práci jinou. Mimořádná prohlídka se provádí v případě nutnosti, kdy je třeba zkrátit termín periodické prohlídky, nebo pokud to nařídí orgán ochrany veřejného zdraví. Jednou za pět let se provádí řadová prohlídka u zaměstnanců, kteří nemají předepsané periodické prohlídky, u osob starších padesáti let se tyto prohlídky provádí jednou za tři roky. Výstupní prohlídka se provádí vždy při ukončení pracovního poměru nebo při převedení na jinou práci u stejného zaměstnavatele.

Homeopatická léčba

Co vlastně se pod názvem homeopatie skrývá? Jde o léčebnou metodu, která je uznána Českou lékařskou komorou, homeopatické léčivé přípravky byly právně schváleny v zákoně o léčivech. Jde o tzv. alternativní medicínu, kam se řadí i akupunktura, homotoxikologie, elektroakupunktura a fototerapie. Základním principem homeopatie je pravidlo similia similibus curanttur, což v překladu znamená podobné se léčí podobným.

Homeopatický lék vzniká na základě specifického ředění, které se provádí z matečné tinktury a další látky ve speciální nádobě. Ředění způsobuje, že v homeopatickém léku se pak nenajde nic z původní suroviny. Homeopatika se vždy předepisují individuálně podle specifických projevů nemoci. Při terapii jsou vnímány všechny fyzické i psychické změny a tak si  lze vytvořit celkový zdravotní obraz o pacientovi včetně všech jeho charakteristik jako jsou emoce, myšlení nebo sociální chování.

Klasická homeopatie se používá při léčbě chronických onemocnění, dále u akutní onemocnění a symptomů těchto onemocnění jako jsou nachlazení, chřipka, rýma, menší poranění, bodnutí hmyzem, nevolnost, bolesti různého původu apod. Homeopatické léky je možné kombinovat s léky klasické medicíny, protože jejich účinky se nijak neruší.

Homeopatie je účinná alternativní léčebná metoda, která nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky a je vhodná pro všechny věkové kategorie. Cílem léčby je nalezení a odstranění příznaků nemoci a samo vyléčení organismu.

Před užíváním léků je každý pacient poučen o správném užívání, dávkování a času užití, který je u každého pacienta individuální. U všech pacientů, kterým jsou tato léčiva podávána je pravidelně sledován jejich zdravotní stav. Homeopatické léky se musí nejen správně užívat, ale i skladovat a jen při správném uskladnění mají neomezenou životnost. Homeopatika jsou totiž velmi citlivá na elektromagnetické záření, proto je nežádoucí, aby se v jejich přítomnosti vyskytoval mobilní telefon, televizor, počítač, mikrovlnná trouba a další přístroje, které vyzařují elektromagnetické pole. Pokud nosíte tyto léky v kabelce spolu s mobilním telefonem, je doporučováno, léky zabalit do silnější hliníkové fólie. Na homeopatické léky nikdy nesahejte holýma rukama, pořiďte si plastovou nebo dřevěnou lžičku, určitě se vyhněte kontaktu s kovem. Účinnost těchto léků snižují také mentol a kafr, který bývají obsahem žvýkaček, bonbonů apod. Těmto pochutinám je vhodné se během homeopatické léčby vyhnout.

Vzhledem ke zvýšené citlivosti homeopatik na jakékoliv látky se doporučuje nejíst několik minut před po podání léku, stejně tak je vhodné se vyhnout pití kávy a alkoholu.